Danh mục sản phẩm
http://sach24.vn:80/files/products/7B815.jpg

Bài tập xác suất thống kê( Dành cho đào tạo bác sĩ đa khoa)

Mã sản phẩm: 7B815

Số lượt xem: 7707

Cập nhật lần cuối: 09/02/2017

Giá: 23.000 vnđ

Loại sách: Y tế / Kích cỡ: 19x27 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 72 / Năm xuất bản: 2012 / Tác giả: Đặng Đức Hậu, Hoàng Minh Hằng

Bạn thấy sản phẩm này có thông tin không đúng? Báo sai thông tin

Địa chỉ bán sản phẩm này:

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÁC CỬA HÀNG
Công ty CP Sách Đại học - Dạy nghề
Địa chỉ: 25 Hàn Thuyên - Hà Nội
ĐT: 04.39717189
25 Hàn Thuyên - ĐT: 04.3971.8437Bản đồ
Liên hệ

Hoặc bạn có thể tham khảo các đơn vị bán hàng khác tại đây

Thông tin chi tiết

Cuèn Bµi tËp x¸c suÊt thèng kª ®­îc biªn so¹n t­¬ng øng víi gi¸o tr×nh “X¸c suÊt thèng kª” dïng cho ®µo t¹o B¸c sÜ ®a khoa cña c¸c t¸c gi¶ §Æng §øc HËu vµ Hoµng Minh H»ng mµ Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc ViÖt Nam ®• cho ra m¾t b¹n ®äc n¨m 2008. Môc ®Ých cña cuèn Bµi tËp x¸c suÊt thèng kª lµ gióp ng­êi ®äc n¾m ch¾c h¬n phÇn lý thuyÕt, tõ ®ã ¸p dông vµo viÖc gi¶i c¸c bµi to¸n x¸c suÊt thèng kª th­êng gÆp trong thùc tiÔn vµ suy ra ý nghÜa. Néi dung cña cuèn bµi tËp x¸c suÊt thèng kª gåm ba phÇn chÝnh: • X¸c suÊt: 45 bµi tËp vµ 60 bµi tËp «n tËp. • Thèng kª: 27 bµi tËp vµ 68 bµi tËp «n tËp. • T­¬ng quan hµm sè vµ ph­¬ng tr×nh vi ph©n øng dông: 10 bµi tËp vµ 39 bµi tËp «n tËp. Trong mçi phÇn cã tãm t¾t lý thuyÕt vµ bµi tËp, trong ®ã ®­îc chia thµnh c¸c tiÕt. Cuèi mçi phÇn lµ h­íng dÉn tïy thuéc møc ®é khã dÔ cña chóng vµ kÕt qu¶ tÝnh to¸n. Cuèn s¸ch gåm nh÷ng bµi tËp ®Ó rÌn luyÖn kÜ n¨ng tÝnh to¸n, rÌn luyÖn t­ duy vµ ph­¬ng ph¸p suy luËn. PhÇn bµi tËp «n tËp lµ c¸c bµi to¸n ®­îc biªn so¹n vµ lùa chän tõ c¸c ®Ò thi tuyÓn B¸c sÜ néi tró c¸c bÖnh viÖn, Th¹c sÜ hoÆc TiÕn sÜ cña Tr­êng §¹i häc Y Hµ Néi. V× kh¶ n¨ng cã h¹n, ch¾c ch¾n cuèn s¸ch cßn cã nhiÒu thiÕu sãt, rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña b¹n ®äc.

Bình luận và đánh giá

0 bình luận
noavatar.png
Trang chủSáchSách ĐH - CĐ - DNY tếBài tập xác suất thống kê( Dành cho đào tạo bác sĩ đa khoa)